Pomak je prostorna promjena položaja pojedine točke na objektu ili tlu. Uslijed pomaka može, ali ne mora doći do deformacija, tj. promjene oblika (obujma) tijela, odnosno iskrivljenje ili napuknuće koje uglavnom nastaje uslijed nejednakih pomaka točaka.

Uzrok nastanku pomaka i deformacija jesu različiti vanjski i unutarnji utjecaji (sila vjetra, djelovanje temperaturnih promjena, tektonski i seizmološki utjecaji, statička i dinamička opterećenja objekta i dr.).

Geodetska mjerenja pomaka obuhvaćaju sva mjerenja u svrhu određivanja promjene oblika objekta ili tla pod utjecajem vanjskih ili unutarnjih sila. Objekt se idealizira određenim brojem točaka čiji se položaj određuje u odnosu na referentnu ili osnovnu geodetsku osnovu izvan područja mogućih pomaka.

Geodetskim metodama određuju se (mjere) promjene položaja pojedinih točaka na objektu, a deformacija se može utvrditi na temelju rezultata mjerenja pomaka. Stvarno ponašanje objekta može se utvrditi samo dobro osmišljenim i kvalitetno izvedenim opažanjima, te stručnom obradom podataka.

Zatražite ponudu2!