Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo, tj. vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine.

Vlasništvo posebnoga dijela može biti uspostavljeno glede dijela suvlasničke nekretnine koji čini samostalnu uporabnu cjelinu, prikladnu za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlasti, kao što je stan ili druga samostalna prostorija. Vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine uspostavlja se upisom u zemljišnu knjigu kao pravo povezano s određenim suvlasničkim dijelom te nekretnine.

Vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine upisuje se u vlasničkom listu na suvlasničkom dijelu onoga suvlasnika za kojega je osnovano vlasništvo posebnoga dijela, uz navođenje posebnoga dijela nekretnine i sporednih dijelova na koje se proteže, a na posjedovni se list stavlja natpis: Etažno vlasništvo (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, NN 91/96).

  • Vlasništvo posebnoga dijela nekretnine uspostavlja se na temelju pisane suglasnosti svih suvlasnika te nekretnine.

Vlasnik nad nekretninom (stanom, poslovnim prostorom, garažom itd.) koji nije upisan u zemljišne knjige, te nema adekvatni dokaz o vlasništvu, nakon etažiranja, bit će upisan kao vlasnik svog stana, poslovnog prostora, garaže itd, a suvlasnik nad idealnim dijelom nekretnine (zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom). Nakon etažiranja, vlasnici mogu dobiti "čiste papire". Etažiranjem se potpuno sređuje zemljišno-knjižno stanje Vašeg stana, poslovnog prostora, garaže, itd., odnosno cijele nekretnine (zemljišta i zgrade). Etažiranje omogućuje dobivanje kredita uz upis hipoteke na nekretninu ili njezin posebni dio.

Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa dvije i više etažnih jedinica, kao i veće ili velike stambene zgrade sa stotinama etažnih jedinica. Etažirati treba uvijek sve stanove, poslovne prostore, garaže i drugo u zgradi. Zakon predviđa mogućnost etažiranja i samo jedne etažne jedinice, ali se to može realizirati samo u sudskom postupku. Kad zgrada ima više ulaza, a ne nalazi se cijela na jednoj zemljišnoj čestici, treba etažirati cijelu zgradu sa svim ulazima, a ne samo jedan ulaz.

  • Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora:

Prema Pravilniku o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (NN 60/10), upravitelj nekretnine dužan je i ovlašten u ime svih suvlasnika pokrenuti postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i u njemu sudjelovati u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 153/09). Postupak povezivanja pokreće se pred sudovima i drugim nadležnim tijelima. Postupak povezivanja može pokrenuti i bilo koji od suvlasnika nekretnine.

Cijena etažiranja, tj. izrade elaborata etažiranja, ovisi o vrsti i veličini objekta te stanju tehničke dokumentacije, kao i o roku izrade, te je određujemo uvidom u dokumentaciju i stanje na terenu.

U slučaju da podaci o nekretnini nisu usklađeni između katastra i zemljišne knjige, potrebno je napraviti usklađenje u cilju dobivanja potrebnih dozvola bez kojih nije moguće graditi. Također, kuća ili zgrada koja se etažira mora biti upisana u katastar i zemljišnu knjigu.

Zatražite ponudu2!