Elaborat vodova izrađuje se za novoizgrađeni vod, i svaku drugu promjenu na vodu, kao i za napuštanje postojećeg voda i uklanjanje voda kada se isti vode u katastru vodova. Jednim elaboratom vodova može se obuhvatiti više različitih novoizgrađenih, napuštenih i uklonjenih vodova kao i promjene na različitim vodovima ukoliko je riječ o kućnim priključcima.

Izgled elaborata vodova i zapisi koji se u okviru tog elaborata izrađuju u digitalnom obliku moraju biti u skladu s tehničkim specifikacijama koje izdaje Središnji ured Državne geodetske uprave.

Geodetsku izmjeru vodova prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07 i 124/10) obavlja ovlaštena osoba koja izrađuje elaborat vodova. Geodetska izmjera izgrađenih vodova obuhvaća (Pravilnik o katastru vodova, NN 71/08):

  • izmjeru položajnih lomnih točaka vodova (horizontalni položaj vodova)

  • izmjeru visinskih lomnih točaka vodova (kod kanalizacije na dnu cijevi ili kanala a kod ostalih vodova na tjemenu voda)

  • izmjeru križanja novoizgrađenog voda s drugim vodovima u trenutku polaganja kada je križanje vidljivo

  • izmjeru pripadajućih objekata

  • prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda.

Geodetska izmjera se provodi pri otvorenom rovu.

Za izmjeru postojećih, do sada neevidentiranih vodova, koriste se pripadajući vidljivi vanjski znaci voda, a otkrivanje se obavlja tragačem, otkopavanjem ili tragačem i otkopavanjem voda. U okviru tehničkog izvješća koje se prilaže elaboratu vodova, iskazuje se da je geodetska izmjera provedena kod otvorenog rova odnosno koji je način otkrivanja rabljen. Geodetska izmjera voda izgrađenog za potrebe kućnog priključka, provodi se na način da se vodovi mjere do priključnog mjesta na zidu objekta, odnosno do prvog okna.

Cijenu određujemo uvidom u situaciju na terenu, a ovisi o duljini voda, dinamici polaganja i rokovima izrade.

Zatražite ponudu2!

Bla bla poruka

Ovo ono poruka tekst fdkhfdskfds fdsjkfdsjkdsf fdjskfdsjkds fdsk fsjdkfjdsk.